منبع شناسی مهدویت
80 بازدید
محل ارائه: مرکزتخصصی مهدویت
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این جزوه به معرفی منابع حدیثی مادر(منابع دسته اول و قدیم) درباب مهدویت، و نیز کتاب های مهم مهدوی، پرداخته شده است.