امنیت مهدوی الگوی جامعه امن
70 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود، تابستان 1387 شماره 6 (18 صفحه - از 77 تا 94)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/06/20
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از موضوعات مهم درعرصة حیات سیاسی- اجتماعی، بحث «امنیت» و بررسی فاکتورهای الگوئی مطرح درآن و نیزنقش زیربنائی وبسترساز مقولة «امنیت» درسایرحیطه های زندگی اجتماعی است. این موضوع بقدری بااهمیت وکلیدی است که می توان گفت: درفرهنگ سیاسی اسلام کمتر واژه ای را می توان یافت که همانند واژة «امنیت» مورد اهتمام و عنایت ویژه قرار گرفته باشد. این تأکید و اهتمام، به جهت تأثیرات گسترده و فراگیر مقولة«امنیت» در کلیة عرصه های حیات انسانی اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و غیره است. اسلام امنیت را بستر تحولات و دگرگونی های مثبت اجتماعی می داند به همین دلیل نگرش اسلام نسبت به مقولة «امنیت»، یک نگرش استراتژیک و زیربنائی است.