دكترين مهدويت
79 بازدید
محل نشر: ماهنامه آموزشي، اطلاع رساني معارف، شماره 78، مرداد و شهریور 1389
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/6/10
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدويت به عنوان نظريۀ سياسي "حکومت جهاني اسلام" امروزه يکي از مهمترين موضوعات زنده و پر جاذبه اي است که مرزها را درنورديده و افکار عمومي جهانيان را به خود جلب نموده است. قرآن کريم به عنوان تنها سند معتبر و حياتي و تاريخي، براي اولين بار نظريۀ حکومت عدل جهاني را فراروي بشريت قرار داده و وعدۀ تحقق آن را در آيندۀ نزديک بشارت داده است.1 در اين طرح نوين که به عنوان تز سياسي ـ حکومتي اسلام در رابطه با آينده ترسيم گرديده است، عناصر اصلي حکومت و ارکان نظام واحد جهاني به صورت کاملاً تعريف شده عرضه گرديده است؛ و در آن، هم تصوير روشن و شفافي از شخصيت الهي رهبري نظام و منجي موعود يعني امام مهدي(عج) ارائه شده است؛ هم ساختار و اهداف نظام عدل جهاني به خوبي تبيين گرديده است؛ و هم راهکارهاي عملي شدن آن براي بشريت ارائه و توصيه شده است. به همين جهت انديشه "نظام واحد عدل جهاني" را مي‌بايد يک انديشه و ابتکار اسلامي و نشأت گرفته از گزاره‌هاي وحياني قرآن کريم دانست.