درآمدی بر آینده نگری در ادیان
70 بازدید
محل نشر: امان :: دی و بهمن 1389 - شماره 27
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/11/2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در رابطه با چگونگی و نوع نگاه به آینده، دو نگرش کلی همواره وجود داشته است؛ در یک نگاه ، آینده بشر تاریک و ظلمانی تلقی گردیده و هیچ فرجام امید بخشی برای آینده بشر، قابل تصور نمی باشد. نگاه دوم، نگرش مثبت و سازنده ای است که آینده بشر را مثبت و سرشار از امید ارزیابی کرده و به چشم انداز روشن و آفتابی که در انتظار تاریخ بشر است، چشم دوخته است. این دیدگاه، نگرش غالب و در حال فراگیر شدن است. گرچه ممکن است دیدگاه سومی نیز فرض شود و کسانی باشند که زمان آینده را در زمان حال خلاصه و توجه مردم را از فراسو به هم اکنون معطوف نمایند، اما حقیقت این است که این گروه نیز نمی توانند از آینده به طور کلی چشم ببندند، بلکه آنان نیز زمان حال را می باید با نیم نگاهی به آینده سامان دهند. از این لحاظ باید گفت: آینده نگری و نگاه مثبت به آینده، یک امر فراگیر و همگانی است.