نقد مقاله «تحريف قرآن» (1)
68 بازدید
محل نشر: سازمان تبليغات اسلامي، پژوهشكده باقر العلوم(ع).
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/5/8
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع صیانت قرآن از تحریف، یکی از مهم­ترین معتقدات امت اسلامی است که همه فرق اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند. این بحث به دلیل حساسیت و نقش تأثیرگذار آن در سایر حوزه­های معرفتی و اعتقادات دینی، از جمله مسائلی است که از دیر زمانی برخی با اعلام دشمنی، و عده­ای در قالب نقد علمی و ... در صدد برآمده­اند تا به منظور ایجاد تردید در اعتقادات دینی جامعه اسلامی، اصالت قرآن را در اذهان، مورد تردید قرار دهند. پرداختن به این بحث در شرایط کنونی به دلیل سهولت دسترسی مخاطبان به اطلاعات و امکان به اشتراک­گذاری داده­های علمی - مخصوصا، با توجه به بحث­انگیز بودن این موضوع و طرح شبهات مختلف پیرامون آن - از اهمیت بیشتری برخوردار است. نوشتار حاضر، پاسخی است به مقاله­ای که تحت عنوان «تحریف قرآن» نوشته شده است. وی در مقاله­ی یاد شده، با طرح دو ادعا: یکی عدم وثاقت تاریخی قرآن، دوم نقد ادله تحریف­ناپذیری قرآن، سعی نموده است مسأله­ی صیانت قرآن از تحریف را، مورد تردید قراردهد. باتوجه به اینکه هرکدام از این دو ادعا، مستقلا قابل بررسی است، در این نوشتار، ادعای نخست مقاله­ی یاد شده، مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ آن در دو قسمت تنظیم و ارائه شده است. در قسمت اول ، با تبیین ضرورت مرز شناسی شبهه و لزوم نگرش علمی به این مقوله، تلاش شده است با تکیه براعجاز درونی و ساختار وحیانی قرآن کریم، به نقد مغالطات مطرح شده در مورد ادعای عدم وقاقت تاریخی قرآن، بپردازد.