نگاهی به شخصیت زن در قرآن
66 بازدید
محل نشر: فصلنامه پیام یاسین، شمارة 10. مركز جهاني علوم اسلامي.
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385/2/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
يکي از موضوعات مهم مطرح در حوزة انسان شناسي، شناخت ويژگي ها و تفاوتهاي شخصيتي «زن و مرد» است. اين موضوع با توجه به اهميت و تأثيرات گستردة آن در تعيين روابط زن و مرد و قلمروهاي حقوقي هرکدام، از دير زماني است که در مورد دو جنس مرد و زن، مورد توجه بوده است. از نظر تاريخي، اين بحث، نوعا با نگرش افراط و تفريط بدان نگريسته شده است و تبعات منفي فراواني را نيز در پي داشته است.